Vai menu di sezione

Riconoscimento professione di medico e di infermiere e qualifica di operatore socio-sanitario

Il portale "Trentino Salute" del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento comunica che in applicazione dell’art. 34 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 “Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini” è consentito, fino al 4 marzo 2023, l'esercizio temporaneo in Italia della professione di medico e di infermiere, e della qualifica di operatore socio-sanitario ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, qualora in possesso della qualifica professionale conseguita all'estero e regolata da direttive dell’Unione europea e muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati (EQPR). Essi possono esercitare in Italia, in strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private.

Il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati nasce da un progetto del Consiglio d’Europa per facilitare il riconoscimento delle qualifiche anche in assenza della documentazione completa. É un documento che contiene la valutazione del possesso della qualifica nonché informazioni relative alle esperienze lavorative e alle competenze linguistiche dei rifugiati e delle persone assimilate ai rifugiati, conforme a quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona.

Le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti e operatori attivando contratti a tempo determinato o incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti delle proprie risorse disponibili.

Le strutture pubbliche e private trentine dovranno comunicare per PEC al competente Servizio della Provincia autonoma di Trento - serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it - e agli Ordini professionali di competenza, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi della presente procedura (D.L. n. 21/2022).

Procedura di rilascio EQPR:

il candidato deve creare il proprio account sulla piattaforma EQPR IT Platform   . A questo punto si attiva la procedura che prevede due fasi:

1. la compilazione, da parte del candidato, di un questionario con le informazioni relative al percorso scolastico, alle lingue parlate e alle esperienze lavorative. Detto questionario è inviato prima dell’intervista e va compilato in maniera autonoma dalla persona interessata;
2. il sostegno, da parte del candidato, di un colloquio davanti a una commissione di valutatori esperti, che hanno valutato il questionario.

Nota del portale "Trentino Salute"

Громадяни України:визнання професії лікаря,медичної сестри та кваліфікації соціального медичного працівника.

Ось що вам потрібно знати, щоб тимчасово практикувати в Італії.

Портал”Trentino Salute",Департаменту охорони здоров'я та соціальної політики Автономної провінції Тренто повідомляє, що відповідно до статті34 закону номер 21 від 21 березня2022 року “ Визнання професійних медичних кваліфікацій для українських лікарів" дозволяє до 4 березня 2023 року тимчасове здійснення в Італії професії лікаря,медсестри та кваліфікації соціального медичного працівника громадянам України ,які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року,якщо вони мають професійну кваліфікацію ,здобуту за кордоном і узаконену директивами Європейського Союзу та мають Європейський Кваліфікаційний Паспорт для біженців (EQPR).Вони можуть практикувати в Італії в державних або приватних медичних або соціальних структурах охорони здоров'я.

Європейський паспорт кваліфікації для біженців створений проектом Ради Європи,щоб полегшити визнання кваліфікації навіть за відсутності повної документації. Це документ,який містить оцінку володіння кваліфікацією а також інформацію щодо досвіду роботи,мовних навичок біженців та осіб асимільованих до біженців відповідно до положень Лісабонської Конвенції.

Структури громадського та соціального здоров'я,можуть здійснювати прийом цих фахівців і операторів на роботу шляхом активації строкових контрактів або безкоштовних професійних призначень включаючи скоординовану та безперервну співпрацю в межах наявних ресурсів.

Державні та приватні структури Трентіно,повинні повідомляти імена медичних працівників прийнятих на роботу комптентній службі Автономної провінції Тренто, за допомогою завіреної електронної адреси serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it Відповідно закону (D.L.n.21/2022)

Процедура отримання EQPR:

Кандидат повинен створити свій обліковий запис на ІТ-платформі EQPR IT Platform   .На цьому етапі активується двоетапна процедура:

1)Заповнення кандидатом анкети з інформацією що стосується навчання в школі,знання мов та досвіду роботи.Ця анкета повинна бути заповнена кандидатом самостійно і надіслана ще до співбесіди.
2)співбесіда кандидата проходить перед групою експертів оцінювачів,які оцінювали анкету.

Примітка порталу “Trentino Salute".

Pubblicato il: Sabato, 23 Aprile 2022

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto